image
เกมการละเล่น "งูเอ๋ย" ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะการสื่อสารดู 690 ครั้ง

ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ฝึกการยอมรับข้อตกลงในการเล่นร่วมกัน ส่งเสริมทักษะทางภาษาจากบทสนทนาโต้ตอบกันและจากคำศัพท์ที่ใช้ร้องประกอบการเล่น งูเอ๋ยclient