image
วันสำคัญของไทย ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/สังคมศึกษาดู 898 ครั้ง

ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างวันสำคัญของไทยโดยดูจากปฏิทิน ครูแบ่งวันสำคัญออกเป็น 3 ประเภท คือ วันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เกี่ยวข้องกับชาติ และพระมหากษัตริย์ และเกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรม จากนั้นครูให้นักเรียนจำแนกวันสำคัญต่างๆ และครูอธิบายวันสำคัญต่างๆ

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client