image
สมรรถภาพทางกาย ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/สุขศึกษาดู 915 ครั้ง

สมรรถภาพทางกายมี 2 แบบ คือ สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกายเพื่อทักษะในการเป็นนักกีฬา ก่อนที่จะมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ครูให้นักเรียนทุกคนอบอุ่นร่างกายก่อนclient