image
การคูณ ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/คณิตศาสตร์ดู 1416 ครั้ง

ครูสอนความหมายของการคูณ โดยเปรียบเทียบตัวเลขที่เหมือนกันให้อยู่ในรูปของการบวก และการคูณclient