image
การคูณ ตอนที่ 1
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/คณิตศาสตร์ดู 698 ครั้ง

ครูสอนความหมายของการคูณ โดยเปรียบเทียบตัวเลขที่เหมือนกันให้อยู่ในรูปของการบวก และการคูณclient