image
มาฝึกอ่านปฏิทินกันเถอะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะคณิตดู 334 ครั้ง

เด็กเรียนรู้จากอ่านตัวเลขบนปฏิทิน ฝึกการเล่าเรื่องประกอบการใช้ปฏิทินนอกจากกิจกรรมเหล่านี้แล้ว เด็กยังได้รู้จักเรื่องของคณิตศาสตร์ด้วยclient