image
ความแตกต่างของเมืองและชนบท ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/สังคมศึกษาดู 1453 ครั้ง

ครูให้นักเรียนฟังเพลงแล้ววิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเมืองและชนบทจากเพลง ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต ของชุมชนเมือง และครูให้นักเรียนฟังเพลงเกี่ยวกับชนบทแล้วให้นักเรียนช่วยกันสรุปสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตของชุมชนชนบท

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client