image
การสอนทักษะการสื่อสารสำหรับเด็กออทิสติก
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/เด็กออทิสติกดู 1754 ครั้ง

การสื่อสารของเด็กออทิสติก และการให้ความช่วยเหลือเด็กออทิสติกให้สามารถสื่อสารได้ หลักการสอนการสื่อสารสำหรับเด็กออทิสติก (Pyramid Approach)client