image
โจทย์ปัญหาการคูณจำนวนสองหลัก กับจำนวนสามหลัก ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/คณิตศาสตร์ดู 1057 ครั้ง

การสอนโจทย์ปัญหาการคูณ จำนวนสองหลัก กับจำนวนสองหลัก โดยให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ โดยใช้โจทย์ปัญหาclient