image
ประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/สังคมศึกษาดู 1046 ครั้ง

ครูอธิบายความหมายของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แล้วครูให้นักเรียนดูข่าวการขุดพบทองคำที่จังหวัดพัทลุง จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลจากข่าวว่าเป็นหลักฐานชั้นต้น (ปฐมภูมิ) โดยครูอธิบายว่าหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองคืออะไร

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client