image
การสร้างมุมด้วยโปรแทรกเตอร์ ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/คณิตศาสตร์ดู 944 ครั้ง

การสร้างมุมด้วยโปรแทรกเตอร์ ตอนที่ 2 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มสร้างมุมตามที่กำหนดให้ และให้แต่กลุ่มแลกกันตรวจ

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client