image
สร้างสรรค์ ด้วยการปั้น ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมดู 718 ครั้ง

การปั้นเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของเด็กให้แข็งแรงและประสานสัมพันธ์กันตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัย เป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนจะพัฒนาไปสู่การเขียน นอกจากนี้การปั้นยังช่วยส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการและสร้างสรรค์ผลงานอีกด้วย

ทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม ตอนอื่นๆ


client