eDLRU :: โครงการเครือข่ายเผยแพร่ถ่ายทอดและพัฒนาการใช้สื่อ สำหรับการศึกษาระดับปฐมวัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2553
• พบครูปฐมวัยจังหวัดนครนายก

ลงทะเบียนและกล่าวเปิด

สื่อการเรียนการสอน

กิจกรรมตอนที่ 1

กิจกรรมตอนที่ 2

กิจกรรมตอนที่ 3
• อบรม eDLRU ศูนย์หัวหิน

อบรมตอนที่ 1

อบรมตอนที่ 2

อบรมตอนที่ 3

อบรมตอนที่ 4

อบรมตอนที่ 5
• อบรม eDLRU ศูนย์อุบล

อบรมตอนที่ 1

อบรมตอนที่ 2

อบรมตอนที่ 3

อบรมตอนที่ 4
• อบรม eDLRU ศูนย์สุพรรณ

อบรมตอนที่ 1

อบรมตอนที่ 2

อบรมตอนที่ 3
• อบรม eDLRU ลำปาง

พิธีเปิด

แนะนำเว็บ

กิจกรรมที่1
• อบรม eDLRU ตรัง

อบรม eDLRU ตรัง
• eDLRU เกษตร

eDLRU เกษตร
• eDLRU มหาสารคาม

eDLRU มหาสารคาม
อบรมเชิงปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2554
• eDLRU อุบล

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3
• eDLRU หัวหิน

หัวหิน
• eDLRU สุพรรณ

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7

ตอนที่ 8

ตอนที่ 9

ตอนที่ 10

ตอนที่ 11

ตอนที่ 12

ตอนที่ 13

ตอนที่ 14

ตอนที่ 15
• eDLRU ลำปาง

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5
อบรมเชิงปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2555
• eDLRU นครนายก

การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ ตอนที่ 1

การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ ตอนที่ 2

การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ ตอนที่ 3

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 1

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 2

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 3

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 4

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 5

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 6

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 7

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 8

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 9

ประมวลภาพบรรยากาศ
• eDLRU สุพรรณบุรี

การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ ตอนที่ 1

การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ ตอนที่ 2

การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ ตอนที่ 3

การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ ตอนที่ 4

การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ ตอนที่ 5

การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ ตอนที่ 6

การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ ตอนที่ 7

การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ ตอนที่ 8

การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ ตอนที่ 9

การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ ตอนที่ 10

การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ ตอนที่ 11

การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ ตอนที่ 12

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 1

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 2

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 3

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 4

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 5

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 6

ประมวลภาพบรรยากาศ
• eDLRU อุบลราชธานี

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 1

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 2

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 3

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 4

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 5

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 6

การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ ตอนที่ 1

การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ ตอนที่ 2

การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ ตอนที่ 3
• eDLRU พังงา

รายละเอียดโครงการ 1

รายละเอียดโครงการ 2

การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ 1

การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ 2

การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ 3

การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ 4

การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ 5

การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ 6

การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ 7

การผลิตสื่อ CAI 1

การผลิตสื่อ CAI 2

การผลิตสื่อ CAI 3

การผลิตสื่อ CAI 4

การผลิตสื่อ CAI 5

การผลิตสื่อ CAI 6

ความรู้สึกผู้เข้ารับการอบรม

ประมวลภาพบรรยากาศ
• eDLRU ลำปาง

การจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ 1

การจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ 2

การจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ 3

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 1

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 2

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 3

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 4

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 5

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 6

ประมวลภาพบรรยากาศ
• eDLRU ตรัง

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 1

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 2

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 3

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 4

การผลิตสื่อ CAI ตอนที่ 5

การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ ตอนที่ 1

การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ ตอนที่ 2

การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ ตอนที่ 3

การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ ตอนที่ 4

ประมวลภาพบรรยากาศ
• eDLRU หัวหิน

การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์

การผลิตสื่อ CAI

ประมวลภาพบรรยากาศ

สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2556
• eDLRU นครนายก

eDLRU นครนายก
• eDLRU สุพรรณบุรี

eDLRU สุพรรณบุรี วันที่ 6 กรกฎาคม

eDLRU สุพรรณบุรี วันที่ 7 กรกฎาคม
• eDLRU หัวหิน

eDLRU หัวหิน
• eDLRU ลำปาง

eDLRU ลำปาง
• eDLRU อุบลราชธานี

eDLRU อุบลราชธานี
• eDLRU พังงา

eDLRU พังงา
อบรมเชิงปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557
• eDLRU รอบที่ 1

eDLRU

อบรม eDLRU ครั้งที่ 2

 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าชมรายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอนุบาล