eDLRU :: โครงการเครือข่ายเผยแพร่ถ่ายทอดและพัฒนาการใช้สื่อ สำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา

 • โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดนครนายก (show)
   วัดท่าช้าง
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวอุบล นารี (ครูจ้างช่วยสอน)
โทรศัพท์ 084-783-5900
อีเมล์ -
   บ้านเขาดิน
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวสุรีรัตน์ เรือนเงิน (ครูอัตราจ้าง)
โทรศัพท์ 085-922-9194
อีเมล์ sureerat_plal@hotmail.com
   บ้านบุ่งเข้
      ผู้ประสานงาน
         นายสมปอง มิตรดี (ครู)
โทรศัพท์ 080-057-3779
อีเมล์ zxcc1221@hotmail.com
   วัดพรหมเพชร
      ผู้ประสานงาน
         นายไพบูลย์ คนเสงี่ยม (ผู้อำนวยการโรงเรียน)
โทรศัพท์ 081-551-6351
อีเมล์ -
   คลองสามวิทยา
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวสุพัตรา มั่นคง (ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและประถมวัย)
โทรศัพท์ 080-100-8470
อีเมล์ -
   วัดเกาะกา
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวมณเฑียร นิยมเอื้อ (ครู)
โทรศัพท์ 081-840-2651
อีเมล์ montian@hotmail.com
   ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
      ผู้ประสานงาน
         นายบรรเจิด ท้วมลี้ (ครู คศ.3)
โทรศัพท์ 081-362-4863
อีเมล์ btlss2@yahoo.co.th
   วัดโคกสว่าง
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวประวีณา รักหน้าที่ (ครู)
โทรศัพท์ 089-222-6265
อีเมล์ raknatee072@hotmail.com
   บ้านชวดบัว
      ผู้ประสานงาน
         นางมณฑรี โพธิ์ดิลก (ครู)
โทรศัพท์ 085-229-2990
อีเมล์ -
   บ้านท่าเกวียน
      ผู้ประสานงาน
         นางศราวดี โดยโต๊ะ (ครู)
โทรศัพท์ 081-229-4786
อีเมล์ tatu2645@hotmail.com
   ศพด.ช่องกุ่มหมู่1
      ผู้ประสานงาน
         นางจันทร์เพ็ญ โสดาราม (ครู/ผู้ดูแลเด็ก)
โทรศัพท์ 087-611-2858
อีเมล์ pen1814@hotmail.com
   ศพด.โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวสรัญญา คำเงิน (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
โทรศัพท์ 087-042-7496
อีเมล์ -
   ศพด.เทศบาลตำบลโคกปีบ
      ผู้ประสานงาน
         นางนงนุช สุริแสง (ครูดูแลเด็ก)
โทรศัพท์ 087-597-6105
อีเมล์ -
   ศพด.วัดมุฝ้าย
      ผู้ประสานงาน
         นายจรูญ ทารัตน์ (รองประธาน)
โทรศัพท์ 089-823-9467
อีเมล์ -
   ศพด.อบต.ดงพระราม
      ผู้ประสานงาน
         นางอมรรัตน์ ปรากฎชื่อ (ครูผู้ดูแลเด็ก)
โทรศัพท์ 089-545-3437
อีเมล์ love_rak_@hotmail.com
   ศพด.วัดบางแตน
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวหัสยา แสงคำ (ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก)
โทรศัพท์ 085-090-8930
อีเมล์ -
   วัดลำบัวลอย
      ผู้ประสานงาน
         นางอุไร คิดร่วม (ครูผู้ดูแลเด็ก)
โทรศัพท์ 087-6170238
อีเมล์ -
         นางสิริพร คำสกุล (ครูผู้ดูแลเด็ก)
โทรศัพท์ 089-5445457
อีเมล์ -
   อนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)
      ผู้ประสานงาน
         นางยุพดี เชยชื่น (ครูผู้ดูแลเด็ก)
โทรศัพท์ 087-5830246
อีเมล์ -
         นางพัชรี อรุณศรี (ครูผู้ดูแลเด็ก)
โทรศัพท์ 086-1088519
อีเมล์ -
   วัดสันตยาราม
      ผู้ประสานงาน
         นางราตรี สมฤดี (ครูผู้ดูแลเด็ก)
โทรศัพท์ 085-0858846
อีเมล์ krudong@hotmail.com
         นางถวัลย์รัตน์ เอี่ยมอาจหาญ (ครูผู้ดูแลเด็ก)
โทรศัพท์ 087-1357079
อีเมล์ -
   ชุมชนวัดศรีนาวา
      ผู้ประสานงาน
         นางรัตนาภรณ์ กุหลาบ (ครูผู้ดูแลเด็ก)
โทรศัพท์ -
อีเมล์ -
   วัดวังยายฉิม
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวทองสุข เตียงแก้ว (ครูผู้ดูแลเด็ก)
โทรศัพท์ 086-7269564
อีเมล์ -
   วัดพราหมณี
      ผู้ประสานงาน
         นางทัศนีย์ ปิ่นทอง (ครูผู้ดูแลเด็ก)
โทรศัพท์ 081-4304163
อีเมล์ Tussanee_pinthong@hotmail.com
   วัดเอี่ยมประดิษฐ์
      ผู้ประสานงาน
         นางชุติมณฑน์ ราชบัณฑิต (ครูผู้ดูแลเด็ก)
โทรศัพท์ 082-4737503
อีเมล์ -
   วัดสุวรรณศิริ
      ผู้ประสานงาน
         นายสมศักดิ์ โพธิ์ใหญ่ (ครูผู้ดูแลเด็ก)
โทรศัพท์ 086-8380192
อีเมล์ -
   วัดบ้านพริก
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวนันท์พร แดงสง่า (ครูผู้ดูแลเด็ก)
โทรศัพท์ 086-0310314
อีเมล์ krununpral@yahoo.com
   อนุบาลนครนายก
      ผู้ประสานงาน
         นางภาพร เริงไชย (ครูผู้ดูแลเด็ก)
โทรศัพท์ 089-2441917
อีเมล์ -
   วัดท่าด่าน
      ผู้ประสานงาน
         นายจิติศักดิ์ อิ่มเจริญ (ผ.อ.โรงเรียน)
โทรศัพท์ 081-2948275
อีเมล์ -
         นางลัดดาวัลย์ กุลบุตร (รอง ผ.อ.โรงเรียน)
โทรศัพท์ 089-5342996
อีเมล์ -
   ชุมชนบ้านคลองเหมือง
      ผู้ประสานงาน
         นางอนงค์ ใจยงค์ (ครูผู้ดูแลเด็ก)
โทรศัพท์ 086-1492030
อีเมล์ -
   วัดศรีเมือง
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวกัญญาภัทร พากเพียร (หัวหน้าศูนย์ฯ)
โทรศัพท์ 085-0826595
อีเมล์ jarjar-2525@hotmail.com
   วัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร)
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวสิริกันยา บุนนาค (ครูผู้ดูแลเด็ก)
โทรศัพท์ 081-6378212
อีเมล์ -
   วัดเกาะกระชาย
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวนัฐพร ภูวงษ์ (ครู sp2)
โทรศัพท์ 086-0631498
อีเมล์ kung_2u@hotmail.com
   วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
      ผู้ประสานงาน
         นางพัชรา ท้วมลี้ (ครู)
โทรศัพท์ 086-0579254
อีเมล์ adipat_07@hotmail.com
 • โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดสุพรรณบุรี (show)
   บ้านหนองโพธิ์
      ผู้ประสานงาน
         นางจุฑารัตน์ วิจิตรจันทร์กุล (ครู)
โทรศัพท์ 081-705-0542
อีเมล์ ju1910@hotmail.com
   วัดสำเภาทอง
      ผู้ประสานงาน
         นางวัฒนา สาลีงาม (ครู)
โทรศัพท์ 082-022-294
อีเมล์ wattana_saleengam@hotmail.com
   วัดกลางบ้านดอน
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวสมร กลิ่นพุฒซ้อน (ครู)
โทรศัพท์ 089-980-4521
อีเมล์ g_narr@hotmail.com
   วัดใหม่บำรุงธรรม
      ผู้ประสานงาน
         นางสมพร แสงแก้ว (ครู)
โทรศัพท์ 081-384-3788
อีเมล์ spn2519@hotmail.com
   วัดศรีเจริญผล
      ผู้ประสานงาน
         นายสุนทร ศรีราคำ (ผ.อ)
โทรศัพท์ 089-837-2856
อีเมล์ -
   วัดเขาพระ
      ผู้ประสานงาน
         นายราชันย์ เสมียนคง (ครู)
โทรศัพท์ 081-947-3618
อีเมล์ staytang@hotmail.com
   บ้านหัวเขา
      ผู้ประสานงาน
         นางพิมพ์พร อ่อนวิมล (ครู)
โทรศัพท์ 084-0768232
อีเมล์ pimpumpuy@hotmail.com
   บ้านหนองงูเห่า
      ผู้ประสานงาน
         นายอิทธิศักดิ์ คุรุเกียรติการณ์ (ครูผู้ช่วย)
โทรศัพท์ 081-1075011
อีเมล์ itthisak99@hotmail.com
   บ้านหนองฝ้าย
      ผู้ประสานงาน
         นางโสมอุษา สุขศิริศักดิ์ (ครู)
โทรศัพท์ 086-166-0744
อีเมล์ -
   บ้านจรเข้สามพัน
      ผู้ประสานงาน
         นางพนา แผนสมบูรณ์ (ครู)
โทรศัพท์ 086-769-6676
อีเมล์ pana100@hotmail.com
   วัดบ่อคู่
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวชลธิชา ฉิมวัย (ครู)
โทรศัพท์ 086-769-6676
อีเมล์ mew.ja@hotmail.com
   วัดหัวกลับ
      ผู้ประสานงาน
         นางสุรีย์ เตียบฉายพันธุ์ (ครู)
โทรศัพท์ 087-1617719
อีเมล์ huaklap_school@hotmail.com
   วังพลับใต้
      ผู้ประสานงาน
         นางเรวดี ศรีดอกไม้ (ครู)
โทรศัพท์ 081-9865734
อีเมล์ wd4@hotmail.com
   สุคนธีรวิทย์
      ผู้ประสานงาน
         นายธวัธ วิบูลย์ชาติ (ครู)
โทรศัพท์ -
อีเมล์ twiboonchat@yahoo.com
   วัดศรีเฉลิมเขต
      ผู้ประสานงาน
         นายเฉลิม แช่มช้อย (ครูชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ 081-2915809
อีเมล์ chalermchamp@hotmail.com
   วัดร่างกร่าง
      ผู้ประสานงาน
         นางอรวรรณ แก้วมี (ค.ศ.3)
โทรศัพท์ 083-3091217
อีเมล์ -
   วัดทุ่งเข็น
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวเอี่ยมทอง สุภัทธรรม (ครู)
โทรศัพท์ 087-9012123
อีเมล์ -
   วัดสระด่าน
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวธาริณี ผูกอยู่ (ครู)
โทรศัพท์ 087-3721836
อีเมล์ ple-srandan@hotmail.com
   วัดดอนเจดีย์ราษฏร์บูรณะ
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวดวงรัตน์ บุญวัน (ครูชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ 086-7943296
อีเมล์ duang2551@hotmail.com
   วัดช่องลม
      ผู้ประสานงาน
         นางกัญจน์ชญาน์ พงษ์พยัคเลิศ (ครูชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ 084-0186078
อีเมล์ kanchaya@hotmail.com
   ปรีดาวิทย์
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวนงค์ลักษณ์ ครีเหรา (ครูชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ 089-8170431
อีเมล์ nok-ka-sa@windowslive.com
   วัดบรรไดทอง
      ผู้ประสานงาน
         นางพรหมพร วะยาคำ (ศศ./)
โทรศัพท์ 081-8587283
อีเมล์ n.ok2552@hotmail.com
   อนุบาลปราณี
      ผู้ประสานงาน
         นางสุริญญา เรียบเรียง (ครูผู้สอน)
โทรศัพท์ 081-19151211
อีเมล์ -
   โรงเรียนวัดบึงคา
      ผู้ประสานงาน
         นายยอดยิ่ง ทองศรี
โทรศัพท์ 082-2441852
อีเมล์ -
   โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ
      ผู้ประสานงาน
         นางพรรณี พานทอง
โทรศัพท์ 081-2942889
อีเมล์ -
   โรงเรียนวัดโพคอย
      ผู้ประสานงาน
         นางณัฐธีรา กล่ำแสงใส
โทรศัพท์ 085-8256325
อีเมล์ nat-tew@hotmail.com
   โรงเรียนวัดดอนกลาง
      ผู้ประสานงาน
         นางภิญญาพัชร์ นพเลิศพิทักษ์
โทรศัพท์ 085-1620919
อีเมล์ pinya_nice@htomail.com
   โรงเรียนบ้านดอนโพ
      ผู้ประสานงาน
         นายวิเชียร กล่ำคุ้ม
โทรศัพท์ 089-8045991
อีเมล์ -
   โรงเรียนวัดพระธาตุ
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวชบา พันธุ์ศักดิ์
โทรศัพท์ 085-2989413
อีเมล์ tuntunka@yahoo.com
   โรงเรียนวัดประชุมชน
      ผู้ประสานงาน
         นางเกษมณี พันธ์จบสิงห์
โทรศัพท์ 085-4804031
อีเมล์ anusak_wayakham@hotmail.com
   โรงเรียนบ้านหนองปรือ
      ผู้ประสานงาน
         นางประชิด โกพัฒน์ตา
โทรศัพท์ 085-2153474
อีเมล์ -
   โรงเรียนวัดสระปทุม
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวสุพิชชา มัจฉา
โทรศัพท์ 085-2996692
อีเมล์ -
   โรงเรียนวัดดอนตาล
      ผู้ประสานงาน
         นายวิสูตร สุดมุข
โทรศัพท์ 089-3696362
อีเมล์ -
   โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
      ผู้ประสานงาน
         นางอุรัจฉัท บรูณากาญจน์
โทรศัพท์ 086-5312293
อีเมล์ URATCHAT@g.mail.com
   โรงเรียนวัดวังกุ่ม
      ผู้ประสานงาน
         นางศรีนวล รัตนานันท์
โทรศัพท์ 081-9069951
อีเมล์ -
   โรงเรียนวัดสกุลปักษี
      ผู้ประสานงาน
         นางจำเนียร มีมุข
โทรศัพท์ 089-8093830
อีเมล์ -
   โรงเรียนวัดหนองโสน
      ผู้ประสานงาน
         นายวิรังสันต์ วิเชียร
โทรศัพท์ 085-7025175
อีเมล์ -
   โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
      ผู้ประสานงาน
         นางศิริพร โรจน์บุญถึง
โทรศัพท์ 087-5314329
อีเมล์ -
   โรงเรียนวัดสามทอง
      ผู้ประสานงาน
         นางสมพงษ์ สามทอง
โทรศัพท์ 086-1724750
อีเมล์ -
   โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า
      ผู้ประสานงาน
         นางศิริพร โพธิ์สุวรรณ
โทรศัพท์ 081-9412638
อีเมล์ -
   โรงเรียนวัดมเหยงคณ์
      ผู้ประสานงาน
         นางอุไรวรรณ คล้ายบวร
โทรศัพท์ 081-3816007
อีเมล์ -
   โรงเรียนนิเวศน์ธรรมาราม
      ผู้ประสานงาน
         นางเรืองจิต ชุ่มชื่น
โทรศัพท์ 086-1213990
อีเมล์ -
   โรงเรียนวัดสวนแตง
      ผู้ประสานงาน
         นางสุรีพร พลอยมา
โทรศัพท์ 089-1632687
อีเมล์ aspire_up@hotmail.com
 • โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) (show)
   วัดบ้านห้วยมงคล
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวพรพรรณ หีบแก้ว
โทรศัพท์ 086-0176290
อีเมล์ mnpc@hotmail.com
   โรงเรียนเกี้ยวกอง
      ผู้ประสานงาน
         นางอำพร แสงสว่าง (ครูผู้ช่วย)
โทรศัพท์ 086-5425160,086-2652161
อีเมล์ nuu.teacher@hotmail.com
   โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
      ผู้ประสานงาน
         นางวรารัตน์ ใจใหญ่ (ครู)
โทรศัพท์ 082-2469685
อีเมล์ gege2514@hotmail.com
   บ้านหนองห้วยฝาด
      ผู้ประสานงาน
         นางอลิสา ภูเด่น (ครู)
โทรศัพท์ 080-0204445
อีเมล์ -
   บ้านหนองจิก
      ผู้ประสานงาน
         นายจักรพงษ์ ลาดนาเลา (ครู)
โทรศัพท์ 086-7015571
อีเมล์ -
   บ้านดอนกลาง
      ผู้ประสานงาน
         นายประเชิญ เพลินจิตต์ (ครู)
โทรศัพท์ 084-7170893
อีเมล์ its32550@gmail.com
   บ้านใหม่
      ผู้ประสานงาน
         นายสายัณห์ นาคเถื่อน (ครู)
โทรศัพท์ -
อีเมล์ -
   โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
      ผู้ประสานงาน
         นางปัทมาพร สุขศรี (ครูผู้ช่วย)
โทรศัพท์ 089-2340862
อีเมล์ apple_mako@hotmail.com
   บ้านหนองเกด
      ผู้ประสานงาน
         นางรจนันท์ เผือกประคอง (ครู)
โทรศัพท์ 089-5030995
อีเมล์ -
   บ้านหนองหญ้าปล้อง
      ผู้ประสานงาน
         -
โทรศัพท์ -
อีเมล์ -
   บ้านห้วยสัก
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวสุปรียา ตรีหัตถ์ (ครูผู้ช่วย)
โทรศัพท์ 087-9984301
อีเมล์ aor_roa@hotmail.com
   วัดกำมะเล่น
      ผู้ประสานงาน
         นางเตือนใจ เก่งตรง (ครู)
โทรศัพท์ 081-7052923
อีเมล์ tuenjai75@gmail.com
   บ้านเกาะนานน้อย
      ผู้ประสานงาน
         นางปนัดดา สางาม (ครู)
โทรศัพท์ 087-1695786
อีเมล์ panadda_sangam@thaimail.com
   บ้านบึง
      ผู้ประสานงาน
         นางเกศรา สุทธพันธ์ (ครู)
โทรศัพท์ 089-7402500
อีเมล์ thairatwit65@hotmail.com
   วัดบ่อนอก (ทองวิทยา)
      ผู้ประสานงาน
         นางยุภาพร พึ่งโพธิ์ทอง (ครูผู้ช่วย)
โทรศัพท์ 086-0624678
อีเมล์ -
   วัดเกษตรกันทราราม
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวจิตติมา เทียมเทศ (ผู้อำนวยการ)
โทรศัพท์ -
อีเมล์ jiranut2010@hotmail.com
   บ้านน้วยยาง มิตรภาพที่ 35
      ผู้ประสานงาน
         นายณรงค์ ศรีสว่าง (ครู)
โทรศัพท์ 089-2547322
อีเมล์ aj-narong@hotmail.com
   บ้านพุตะแบก
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวเพ็ญพักตร์ กุมมาลา (ครู)
โทรศัพท์ 085-1597883
อีเมล์ pen_wonbin@hotmail.com
   ประชาพิทักษ์
      ผู้ประสานงาน
         นายเดชา ขำจริง (ครูชำนาญพิเศษ)
โทรศัพท์ 087-0863405
อีเมล์ deda.khumjing@hotmail.com
   บ้านวังวน
      ผู้ประสานงาน
         นางศรีสุภา ศรีวิหงษ์ (ครู)
โทรศัพท์ 086-6015176
อีเมล์ -
   บ้านโม่กระสัก
      ผู้ประสานงาน
         นายสุทธิศักดิ์ แก้วสะอาด (ครู)
โทรศัพท์ -
อีเมล์ -
   แย้มสอาดหัวหิน
      ผู้ประสานงาน
         -
โทรศัพท์ -
อีเมล์ -
   บ้านหนองบัว
      ผู้ประสานงาน
         นายสมควร เผือกประคอง (ผอ.รร.)
โทรศัพท์ 089-9665593
อีเมล์ -
   ทหารราบ
      ผู้ประสานงาน
         -
โทรศัพท์ -
อีเมล์ -
   สมาคมเลขานุการสตรีฯ
      ผู้ประสานงาน
         นางนิภาภรณ์ วงศ์สวัสดิ์ (ครูชำนาญการ)
โทรศัพท์ 089-5413275
อีเมล์ nippon322@hotmail.com
   โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวดวงแก้ว พรายแก้ว (ครูผู้ช่วย)
โทรศัพท์ 087-1151512
อีเมล์ sim-boo_115@hotmail.com
   โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม
      ผู้บริหาร
         นายสมยศ ขันกำเหนิด
โทรศัพท์ 081-9868987
อีเมล์ -
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองตาแต้ม
      ผู้บริหาร
         นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล
โทรศัพท์ 032-602915
อีเมล์ -
   โรงเรียนอานันท์
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวสุธารัตน์ ทองเหลือ
โทรศัพท์ 087-4055282
อีเมล์ -
   โรงเรียนวไลย
      ผู้ประสานงาน
         นางสุจิรา เมฆนิติ
โทรศัพท์ 089-8364164
อีเมล์ -
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวไลย
      ผู้ประสานงาน
         นางสุจิรา เมฆนิติ
โทรศัพท์ 089-8364164
อีเมล์ -
   โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
      ผู้ประสานงาน
         นางวิมลรัตน์ บุญลือ
โทรศัพท์ 083-2447762
อีเมล์ -
   โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ)
      ผู้บริหาร
         นายสมปอง จันทร์ชูกลิ่น
โทรศัพท์ 032-621885
อีเมล์ -
   โรงเรียนบ้านหนองซอ
      ผู้ประสานงาน
         นางอุมาพร แสงจง
โทรศัพท์ 081-6940532
อีเมล์ -
   โรงเรียนบ้านบน
      ผู้ประสานงาน
         นางวนิดา แป้นทอง
โทรศัพท์ 087-8236590
อีเมล์ -
 • โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดตรัง (show)
   วัดควนไทร
      ผู้ประสานงาน
         นางอภิสรา อำรุ่ง (ครู)
โทรศัพท์ 087-4674082
อีเมล์ amrung.ku.9@gmail.com
   บ้านเกาะเต่า
      ผู้ประสานงาน
         นางผการภรณ์ ชูทอง (ครู)
โทรศัพท์ 087-3922583
อีเมล์ papaka1@hotmail.com
   บ้านแหลม
      ผู้ประสานงาน
         นางเพียงใจ ศรัทธาประยูร (ครู)
โทรศัพท์ -
อีเมล์ -
   โรงเรียนบ้านบางสัก
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวศิริวรรณ ศรีพุทธคุณ (ครูชำนาญการ)
โทรศัพท์ 086-2677449
อีเมล์ kru_nam2552@hotmail.com
   บ้านท่าส้ม
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวสุริยาพร ฮ่องชวน
โทรศัพท์ 084-3043875
อีเมล์ -
   บ้านบางคราม
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวพัชรี บังเพ็ชร (ครู)
โทรศัพท์ 082-8131979
อีเมล์ panpan.p@hotmail.com
   บ้านห้วยลึก
      ผู้ประสานงาน
         นางสมพร เพชรเกื้อ (ครู)
โทรศัพท์ 081-0924638
อีเมล์ -
   วัดธรรมราม
      ผู้ประสานงาน
         นางเรณู ฮุยเคียน (ครู)
โทรศัพท์ 087-2966840
อีเมล์ ranutrang1@gmail.com
   บ้านเขานิ่ว
      ผู้ประสานงาน
         นางพัชรี คาบทอง (ครูอัตราจ้าง)
โทรศัพท์ 089-9633846
อีเมล์ duan1914@hotmail.com
   บ้านช่องหาร
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวศิริลักษณ์ มานู (ครู)
โทรศัพท์ 087-2772509
อีเมล์ -
   บ้านคลองลุ
      ผู้ประสานงาน
         นางสาววิริยา สุวรรณไทย (ครู)
โทรศัพท์ 087-2746267
อีเมล์ vry.123@hotmail.com
   บ้านทุ่งยาว
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวพัทธยา คีรีรัตน์ (ครู)
โทรศัพท์ 081-0832399
อีเมล์ pattaya.k@windowslive.com
   บ้านผมเด็น
      ผู้ประสานงาน
         นายปกรณ์ ทิ่มกาตูอพา (ครูผู้ช่วย)
โทรศัพท์ 080-5956664
อีเมล์ kontokpa@hotmail.com
   วัดไทรทอง
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวชุติมันต์ คุ้มรอด (ครู)
โทรศัพท์ 081-3975601
อีเมล์ pa_lek1@hotmail.com
   บ้านไร่หลวง
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวพรชนก จันด้วง (ครู)
โทรศัพท์ 081-7873227
อีเมล์ sri2516@hotmail.com
   โรงเรียนวัดจอมไตร
      ผู้ประสานงาน
         นางจุไรวรรณ ตันติวงศรีชัย (ครู)
โทรศัพท์ 089-5865776
อีเมล์ -
   บ้านลิพัง
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวพรเพ็ญ ณ พัทลุง (ครู)
โทรศัพท์ 089-2985282
อีเมล์ pan1901@hotmail.com
   บ้านทุ่งปาหนัน
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวปริตต์ หนูสังข์ (ครู)
โทรศัพท์ 082-0503685
อีเมล์ bee4730@hotmail.com
   วัดทุ่งใหญ่
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวนันทา ตั้นฉ้าน (ครู)
โทรศัพท์ 081-4150714
อีเมล์ ta_tortae@hotmail.com
   บ้านคลองชีล้อม
      ผู้ประสานงาน
         นายสุวิทย์ คุ่ยปรัง (ครู)
โทรศัพท์ 086-9410255
อีเมล์ svk_06@hotmail.com
   บ้านหนองหว้า
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวนิพัทธา ปลอดทอง (ครูผู้ช่วย)
โทรศัพท์ 089-5996799
อีเมล์ nipattha_161@hotmail.com
   บ้านปากห้วย
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวอรอุมา ยิ้มสง (ครูจ้างสอน)
โทรศัพท์ 086-8894705
อีเมล์ -
   บ้านควนปริง
      ผู้ประสานงาน
         นางพรทิพย์ สุภาพ (ครู)
โทรศัพท์ 087-3878907
อีเมล์ -
   วัดไตรสามัคคี
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวนิรมล มิ่งรัตนสิริกุล (ครู)
โทรศัพท์ 089-0716219
อีเมล์ yuuni58@hotmail.com
   ไทยรัฐวิทยา 39 (บ้านนาโต๊ะหมิง)
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวสุวรรณี จำปา (ครู)
โทรศัพท์ 089-2885852
อีเมล์ suwannee_nena@hotmail.com
   บ้านดุหุน
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวสิทธินี นวลศรี (ครู)
โทรศัพท์ 089-5942248
อีเมล์ nanajung112@gmail.com
   โรงเรียนวัดควนนิมิตรศิลา
      ผู้ประสานงาน
         นางสุวดี สุดรักษ์
โทรศัพท์ 087-4183801
อีเมล์ -
   โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย
      ผู้ประสานงาน
         ว่าที่ ร.ต.จิตราภรณ์ คงอ่อน
โทรศัพท์ 087-3838665
อีเมล์ -
   โรงเรียนบ้านทุ่งนา
      ผู้ประสานงาน
         นางบุณยนุช คงจันทร์
โทรศัพท์ 081-5350605
อีเมล์ boonyanuch_kirukai@hotmail.com
   โรงเรียนวัดโพธาราม
      ผู้ประสานงาน
         นางพรหมพร แสนสุข
โทรศัพท์ 089-7339690
อีเมล์ -
   โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย
      ผู้ประสานงาน
         นางนงนุช ช่วยเรือง
โทรศัพท์ 081-0777628
อีเมล์ -
   โรงเรียนวัดโพรงจระเข้
      ผู้ประสานงาน
         น.ส.กะฬะโสม เส้นฤทธิ์
โทรศัพท์ 085-6196937
อีเมล์ -
   โรงเรียนบ้านควนสวรรค์
      ผู้ประสานงาน
         นางภิญโญ โสมสง
โทรศัพท์ 086-6088482
อีเมล์ -
   โรงเรียนบ้านหนองยวน
      ผู้ประสานงาน
         นางสมญา เสรีรักษ์
โทรศัพท์ 075-299471
อีเมล์ -
   โรงเรียนบ้านห้วยไทร
      ผู้ประสานงาน
         นายเด่นชัย สมใจเพ็ง
โทรศัพท์ 087-8977408
อีเมล์ -
   โรงเรียนบ้านเกาะปราง
      ผู้ประสานงาน
         น.ส.พักตร์พิมล พลรักษ์
โทรศัพท์ 087-6291251
อีเมล์ -
   โรงเรียนบ้านคลองลำปริง
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวดาราพร ทองขวิด
โทรศัพท์ 087-8952022
อีเมล์ oon-2010@hotmail.com
   โรงเรียนบ้านนายายหม่อม
      ผู้ประสานงาน
         นางพรปวีณ์ จงประสพมงคล
โทรศัพท์ 089-9711549
อีเมล์ -
   โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม
      ผู้ประสานงาน
         น.ส.จริยา ชูชาติ
โทรศัพท์ 083-0640306
อีเมล์ Jariyachu@hotmail.com
   โรงเรียนมิตรภาพที่ 31
      ผู้ประสานงาน
         นางนาฎยา พุฒแก้ว
โทรศัพท์ 087-8816572
อีเมล์ -
   โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม
      ผู้ประสานงาน
         อาจารย์จินดา หรนจันทร์
โทรศัพท์ 089-4754225
อีเมล์ -
   โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
      ผู้ประสานงาน
         นางพิมพ์ใจ โพธิ์แก้ว
โทรศัพท์ 081-0900140
อีเมล์ -
   โรงเรียนวัดนิคมประทีป
      ผู้ประสานงาน
         นางจินตนา พานิชกุล
โทรศัพท์ 089-6666025
อีเมล์ jintana772@hotmail.com
   โรงเรียนวัดน้ำผุด
      ผู้ประสานงาน
         นางเรณู ช่วยเมือง
โทรศัพท์ 087-3821948
อีเมล์ -
   โรงเรียนบ้านช่อง
      ผู้ประสานงาน
         นางจตุพร จันแดง
โทรศัพท์ 089-2871393
อีเมล์ -
 • โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดอุบลราชธานี (show)
   ศพด.ชานหนองไหล
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวชญาดา เพ็ญสุข (ผอ.)
โทรศัพท์ 045-344-056
อีเมล์ -
   ชุมชนบ้านบุเปื่อย
      ผู้ประสานงาน
         นางทัศนีย์ กาฬบุตร (ครู)
โทรศัพท์ 081-9772308
อีเมล์ karaboot@hotmail.com
   สพด.บ้านดอนกลาง
      ผู้ประสานงาน
         นางนฤมล ดวงจำปา (รักษาการหัวหน้าศูนย์)
โทรศัพท์ 086-2599040
อีเมล์ -
   ชุมชนบ้านระเว
      ผู้ประสานงาน
         นายสุริยเทพ ภาเรือง (ครู)
โทรศัพท์ 081-5494966
อีเมล์ -
   บ้านสำโรง
      ผู้ประสานงาน
         นางสุปราณี เทียมสุวรรณ (ครูคศ.3)
โทรศัพท์ 080-1651189
อีเมล์ -
   บ้านน้ำเกลี้ยง
      ผู้ประสานงาน
         นางเพชรมณี บุญสุข (ครู)
โทรศัพท์ 081-0712801
อีเมล์ -
   บ้านทุ่งขุนน้อยทนองตนวิทยา
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวสุภาวดี วงศ์พรหมศรี (ครูชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ 081-5477191
อีเมล์ supavadee@hotmail.com
   ศพด.สังกัดองค์กรการบริหารส่วนตำบลคูเรือง
      ผู้ประสานงาน
         นางอุไร ชาญจิตร (หัวหน้าส่่วนการศึกษา)
โทรศัพท์ 089-5797377
อีเมล์ -
   ศพด.บ้านโนนสำราญ
      ผู้ประสานงาน
         นางมรีวัน ลาดโพธิ์ (ครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ 085-4572537
อีเมล์ -
   มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนราม
      ผู้ประสานงาน
         นางสุดารัตน์ บุตราช (ครู)
โทรศัพท์ 086-6257036
อีเมล์ sriubpn_7@hotmail.com
   ศพด.วัดใหม่สำราญรมย์
      ผู้ประสานงาน
         นางสันทนา เมืองซอง (ครูดูแลเด็กเล็ก)
โทรศัพท์ 081-0565897
อีเมล์ -
   ศพด.วัดศรีจันทร์
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวนิยม ทะยะราช (ครูดูแลเด็ก)
โทรศัพท์ 088-7230080
อีเมล์ -
   บ้านป้องสร้างพุ
      ผู้ประสานงาน
         นายสง่า โพธาราม (ผู้อำนวยการ)
โทรศัพท์ 081-059-2427
อีเมล์ sangapho@hotmail.com
   บ้านชาดฮี
      ผู้ประสานงาน
         นางอนุรักษ์ นนทมา (ครูชำนาญการ)
โทรศัพท์ 045-409126
อีเมล์ suenonte@windowslive.com
   บ้านหนองบัว
      ผู้ประสานงาน
         นางประนม บุตรวงศ์ (ครู)
โทรศัพท์ 089-2804579
อีเมล์ -
   บ้านโนนทรายน้อย
      ผู้ประสานงาน
         นันท์นภัส สุทโธธรรมรัตน์ (ครู)
โทรศัพท์ 085-023-4563
อีเมล์ flowernk9@gmail.com
   ศพด.ค้อน้อย
      ผู้ประสานงาน
         นางสุภารักษ์ จูมลี (ครูผู้ดูแลเด็ก)
โทรศัพท์ 087-009-6837
อีเมล์ -
   ศพด.วัดศรีสว่างสานาไทรงาม
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวศรินรัตน์ ธนาโรจน์หิรัญ (ครูผู้ดูแลเด็ก)
โทรศัพท์ 086-2422038
อีเมล์ -
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านหม่อน
      ผู้ประสานงาน
         นางราตรี ธิธรรม
โทรศัพท์ 081-0702973
อีเมล์ -
   ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบูรพา ห้วยยาง
      ผู้ประสานงาน
         นางอุไร ดวงพุฒ
โทรศัพท์ 082-1828758
อีเมล์ -
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโอภาสธรรมธราราม
      ผู้บริหาร
         นายสมชาย นวลสะอาด
โทรศัพท์ 089-8447757
อีเมล์ boonyanuch_kirukai@hotmail.com
   ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างโพธิศรี บ้านทวีนา
      ผู้บริหาร
         นายณรงค์ แดงโสภา
โทรศัพท์ 086-2613257
อีเมล์ -
   โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
      ผู้ประสานงาน
         นางนิตยากรณ์ อินอิ่น
โทรศัพท์ 080-3349199
อีเมล์ nitayagorn@yahoo.co.th
   โรงเรียนบ้านแดง
      ผู้ประสานงาน
         นางสุพิศ ทำทอง
โทรศัพท์ 086-2539165
อีเมล์ -
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโดด
      ผู้ประสานงาน
         นางสุริยา จ้ายหนองบัว
โทรศัพท์ 085-0289548
อีเมล์ -
   ศูนยย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านม่วง
      ผู้ประสานงาน
         -
โทรศัพท์ 084-7011330
อีเมล์ -
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางใหญ่
      ผู้ประสานงาน
         นางวาศินี
โทรศัพท์ 087-2543016
อีเมล์ -
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่
      ผู้ประสานงาน
         นางกมทอง บุญสาร
โทรศัพท์ 087-0260980
อีเมล์ -
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างค่อ
      ผู้ประสานงาน
         นางสายฝน บุญเมือง
โทรศัพท์ 086-257-0766
อีเมล์ -
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหล่ธาตุ
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวเทียมใจ วิลามาศ
โทรศัพท์ 083-3871602
อีเมล์ -
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาผา
      ผู้บริหาร
         นายประพิศ อุทธสิงห์
โทรศัพท์ 087-8704632
อีเมล์ -
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดง
      ผู้ประสานงาน
         นางสุดารักษ์ เหล่าสอน
โทรศัพท์ 087-2492737
อีเมล์ -
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขอน
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวจำปี ดีวงษ์
โทรศัพท์ 088-0817455
อีเมล์ -
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหล่า
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวสมคิด บุญเลิศ
โทรศัพท์ 081-0658525
อีเมล์ -
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขี้นก
      ผู้ประสานงาน
         นางวิจิตรา เครือศรี
โทรศัพท์ 087-9929785
อีเมล์ -
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้นคำสมอ-หนองใหญ่
      ผู้ประสานงาน
         นางรุ่งทิวา ผดาศรี
โทรศัพท์ 085-6359149
อีเมล์ -
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสิม
      ผู้ประสานงาน
         นางจัทร์เพ็ญ สีหาคุณ
โทรศัพท์ 087-2539872
อีเมล์ -
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดูขาด
      ผู้ประสานงาน
         นางผ่องศรี สารบูรณ์
โทรศัพท์ 081-0718379
อีเมล์ -
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านนาเรียง
      ผู้ประสานงาน
         นางพรธมา สมหมาย
โทรศัพท์ 089-5841779
อีเมล์ -
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาส่วง
      ผู้ประสานงาน
         นางอมรรัตน์ สุวรรณกูฏ
โทรศัพท์ 080-7346345
อีเมล์ -
   โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวทัศรินทร์ บุญพร้อม
โทรศัพท์ 081-0725591
อีเมล์ ood_boo@hotmail.com
 • โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดลำปาง (show)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสริมงาม
      ผู้ประสานงาน
         นายสมัคร คำภา (สันทนาการ)
โทรศัพท์ 089-6393725
อีเมล์ -
   ศพด.เทศบาลตำบลเกาะคา
      ผู้ประสานงาน
         นางประไพพร สิริสุทธิ์ (ครูผู้ดูแลเด็ก)
โทรศัพท์ 089-1156031
อีเมล์ -
   บ้านแม่แจ๋ม
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวณิชานาฏ นิกรพล (ครูคศ.1)
โทรศัพท์ 084-3493442
อีเมล์ kookkai-22th@hotmail.com
   บ้านแม่ส้าน
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวเยาวรัตน์ กมลอัศวโรจน์
โทรศัพท์ 089-5600680
อีเมล์ -
   บ้านหลวงเหนือ(วิทิตตานุกูล)
      ผู้ประสานงาน
         นางอัมพร ยืนสุข (ครู)
โทรศัพท์ 084-7397328
อีเมล์ warawut35@hotmail.com
   บ้านข่อยมิตรภาพที่110
      ผู้ประสานงาน
         นางอรพินทร์ สกุลโรจนประวัติ(ครู)
โทรศัพท์ 081-7656970
อีเมล์ ovapin12009@hotmail.com
   องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ 1 บ้านป่าสัก
      ผู้ประสานงาน
         นางจรรยา แรงอยู่(ครูผู้ช่วย)
โทรศัพท์ 080-1320837
อีเมล์ –
   บ้านท่า
      ผู้ประสานงาน
         นางบุษยา รุจิระปรีชากุล(ครูชำนาญการ)
โทรศัพท์ 081-3663884
อีเมล์ boossaya27@hotmail.com
   อนุบาลวังเหนือ
      ผู้ประสานงาน
         นายดำรง วงค์วัติยะ(ครู)
โทรศัพท์ 083-9454450
อีเมล์ damrong137@gmail.com
   อนุบาลแจ้ห่ม
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวจินตวี พรมฟอง(ครู)
โทรศัพท์ 086-9199810
อีเมล์ –
   ประชาวิทย์
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวมลรุจี ตื้อยศ(ครูคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์ 086-1148975
อีเมล์ krubeaucom@yahoo.com
   กิ่วประชาวิทยา
      ผู้ประสานงาน
         นางเพ็ญฉาย ธรรมะ(ครูชำนาญพิเศษ)
โทรศัพท์ 054290305
อีเมล์ –
   บ้านดอนแก้ว
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวจรรยา ลีลาศีลธรรม(ครูอัตราจ้าง)
โทรศัพท์ 085-7074688
อีเมล์ –
   บ้านหัวน้ำ
      ผู้ประสานงาน
         นางจิภาลักษณ์ จันทราช(ครู)
โทรศัพท์ 087-1491125
อีเมล์ jipaluck6@gmail.com
   บ้านนาโป่ง
      ผู้ประสานงาน
         นางศิริญญา คำฟู(ครูอัตราจ้าง)
โทรศัพท์ 087-1921127
อีเมล์ sirinya_ku@hotmail.com
   ไผ่งามวิทยา สพป.ลป.เขต3
      ผู้ประสานงาน
         นางสมพร คำฟูบุตร(ครูคศ.2)
โทรศัพท์ -
อีเมล์ –
   บ้านหนองวัวแดง
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวรินนา บุญประโหลก(ครู)
โทรศัพท์ 081-7468434
อีเมล์ bird_z@hotmail.co.th
   บ้านแม่เย็น
      ผู้ประสานงาน
         นางยุพร มูลฟอง(ครู)
โทรศัพท์ 089-9972036
อีเมล์ yuporn53@gmail.com
   บานกุ่มเนิ้งใต้
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวอาทิตยา จินะการ(ครูคศ.3)
โทรศัพท์ 085-6203386
อีเมล์ wairin_x@windowslive.com
   อนุบาลเบญจมาศ
      ผู้ประสานงาน
         นางสุวรรณา วงค์วิชัย(ครูผู้สอน)
โทรศัพท์ 054-226975
อีเมล์ –
   สมมายสามัคคีวิทยา
      ผู้ประสานงาน
         นายพงษ์ชัย คำหน้อย(ครู)
โทรศัพท์ 054-260-156
อีเมล์ pe5ixv@thaimail.com
   อนุบาลทิวฟ้า
      ผู้ประสานงาน
         นางจินตนา คำเมืองปลูก(ครู)
โทรศัพท์ 080-1253611
อีเมล์ tiewfah@hotmail.co.th
   บ้านบงเตา
      ผู้ประสานงาน
         นางกนกกาญจน์ มาลัยทอง(ครู คศ.3)
โทรศัพท์ 089-9566137
อีเมล์ kanokkan45@hotmail.com
   บ้านหมากหัววัง
      ผู้ประสานงาน
         นายจงรักษ์ บุญยืน(-)
โทรศัพท์ 084-3724288
อีเมล์ –
   บ้านห้วยอูน
      ผู้ประสานงาน
         นางรัตนาภรณ์ กรรณิกา(ครู)
โทรศัพท์ 085-8673619
อีเมล์ s51830682@hotmail.com
   ไตรภพวิทยา
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวปริศนา กันทะวงค์(ครูประจำชั้น)
โทรศัพท์ 089-5566122
อีเมล์ tripopwittaya@hotmail.com
   นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1
      ผู้ประสานงาน
         นายสิทธิพร ยอดยา(ครู)
โทรศัพท์ 081-0204171
อีเมล์ –
   นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3
      ผู้ประสานงาน
         นางบุญศิริ สุวรรณโน(คศ.3)
โทรศัพท์ 086-1937510
อีเมล์ –
   บ้านกล้วยแพะ
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวกนกกาญจน์ ม่วงเขียว(ครู)
โทรศัพท์ 082-7596535
อีเมล์ kanokkarn_7812@msn.com
   บ้านทุ่งผึ้ง
      ผู้ประสานงาน
         นายปราโมทย์ นมธัญญะ(ครูชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ 080-1241418
อีเมล์ P.noptunya@gmail.com
   บ้านจ๋ง
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวนิตยา โกวฤทธิ์(ครูพี่เลี้ยง)
โทรศัพท์ 089-4320231
อีเมล์ atomic.2@hotmail.com
   บ้านแม่ทะ
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวพรรณี คำทา(ครู)
โทรศัพท์ 054-287298
อีเมล์ snowarop415@gmail.com
   บ้านใหม่
      ผู้ประสานงาน
         นายเทพ โยต(ครู)
โทรศัพท์ 085-6224090
อีเมล์ tewa@chaiyo.com
   บ้านหนองยาง
      ผู้ประสานงาน
         นางอรวรรณ โยธา(ครู)
โทรศัพท์ 084-2229588
อีเมล์ –
   วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวศิริขวัญ เพชรสุก(ครู)
โทรศัพท์ 081-9804961
อีเมล์ lalinkwan_13@hotmail.com
   ธงชัยวิทยา
      ผู้ประสานงาน
         นางประทิน คิดอ่าน(ครู)
โทรศัพท์ 081-7248696
อีเมล์ pratin_k@msn.com
   บ้านกาศเมฆ
      ผู้ประสานงาน
         นายสุวรรณ วิญญา(ครู)
โทรศัพท์ 089-2618202
อีเมล์ –
   วิชชานารี
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวรุ่งไพลิน ถือคุณ(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
โทรศัพท์ 080-6238662
อีเมล์ jeerawat_joom@hotmail.com
   บ้านอีอน
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวบัวลอย พริบไหว(ครู)
โทรศัพท์ 089-8861018
อีเมล์ mammos51@hotmail.com
   สุนทรศึกษา
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวบัวลอย แก้วสาย(ครู)
โทรศัพท์ 089-9644609
อีเมล์ bualoy_loy@hotmail.com
   ชุมชนบ้านร้อง
      ผู้ประสานงาน
         นางมัณฑนันท์ เลิศประสิทธิ์(ครู)
โทรศัพท์ 080-6778832
อีเมล์ manthanan_money@hotmail.com
   นายางวิทยา
      ผู้ประสานงาน
         นางจิตรลัดดา หลักแหลม(ครูชำนาญการ)
โทรศัพท์ 086-1822988
อีเมล์ jitudda_lu@hotmail.com
   บ้านท่าเกวียน
      ผู้ประสานงาน
         นางกฤษยาภรณ์ ศรีเทพ(ครูผู้ช่วย)
โทรศัพท์ 081-4739734
อีเมล์ nimkoon2009@hotmail.com
   แม่พุหวรบวิทยา
      ผู้ประสานงาน
         นางกรานต์จนา แก้วพิลา(ครู)
โทรศัพท์ 082-1753924
อีเมล์ kranchana_au@hotmail.com
   อ้อมอารีพิทยา
      ผู้ประสานงาน
         อาจารย์ณัฐวุฒิ สามา(ครูผู้สอน)
โทรศัพท์ 089-5528573
อีเมล์ –
   บ้านทุ่งทบ
      ผู้ประสานงาน
         นางจุรีวรรณ จันทร์ดวง(ครูคศ.3)
โทรศัพท์ 089-9543829
อีเมล์ –
   แสลมวิทยา
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวบุญลอย มูลน้อย(ครู)
โทรศัพท์ 087-1383549
อีเมล์ lady_loy@hotmail.com
   บ้านทุ่งผา
      ผู้ประสานงาน
         นางศรีสุวรรณ จำอินฌา(ครู)
โทรศัพท์ 085-6069859
อีเมล์ –
   บ้านทุ่งหก
      ผู้ประสานงาน
         นางสมพิศ มานิตยกุล(ครู)
โทรศัพท์ 081-9986643
อีเมล์ –
   บ้านเมืองตึง
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวสุวรรณี สีสุวรรณ์(ครูคศ.1)
โทรศัพท์ 084-3689670
อีเมล์ proy_pray@hotmail.com
   บ้านโทกหัวช้าง
      ผู้ประสานงาน
         นางชรินทิพย์ เหล่าชัย
โทรศัพท์ 089-2665305
อีเมล์ charinthip@hotmail.com
   บ้านสำเภา
      ผู้ประสานงาน
         นางพยอม สิงห์คำมา
โทรศัพท์ 087-3049121
อีเมล์ -
   บ้านห้วยยาง
      ผู้ประสานงาน
         นางรำเภา มณีรัตน์
โทรศัพท์ 086-1839394
อีเมล์ -
   บ้านไร่(ประชาสามัคคี)
      ผู้ประสานงาน
         นายณรงค์ แดงโสภา
โทรศัพท์ 086-2613257
อีเมล์ -
   บ้านสบค่อม
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวหนึ่งฤทัย แสงจันทร์เพ็ญกุล
โทรศัพท์ 084-8035125
อีเมล์ thanung@hotmail.com
   บ้านแม่เฟือง
      ผู้ประสานงาน
         นางอรพรรณ ปัญญาดี
โทรศัพท์ 086-1907547
อีเมล์ -
   บ้านพระบาท
      ผู้ประสานงาน
         นางสุทธีรา แป้นแก้ว
โทรศัพท์ 087-1744137
อีเมล์ -
   บ้านห้วยเป้ง
      ผู้ประสานงาน
         นางบุญจิรา ก๋าจารี
โทรศัพท์ 087-1733359
อีเมล์ -
   วัดทุ่งโจ้
      ผู้ประสานงาน
         นางรัตนาภรณ์ กาไรภูมิ
โทรศัพท์ 089-9988935
อีเมล์ RATTANA_TIM@hotmail.com
   วัดบ้านแม่ต๋ำ
      ผู้ประสานงาน
         นางเรือนทอง ทาปลูก
โทรศัพท์ 081-0330230
อีเมล์ -
   บ้านปงสนุก
      ผู้ประสานงาน
         นางสุนันทา ยาท้วม
โทรศัพท์ 087-1721772
อีเมล์ kukumon99@hotmail.com
   วัดค่ากลาง
      ผู้ประสานงาน
         นางบุษบา มาเทพ
โทรศัพท์ 089-5529162
อีเมล์ krubusaba@hotmail.com
   บ้านท่าโทก
      ผู้ประสานงาน
         นางดวงเดือน เทพปัญญา
โทรศัพท์ 088-4101757
อีเมล์ a_wan_dee.@hotmail.com
   บ้านทุ่งกล้วย
      ผู้ประสานงาน
         นางฉวีวรรณ ธรรมสุทธ์
โทรศัพท์ 081-0321588
อีเมล์ -
   บ้านหลวงแจ้ซ้อน
      ผู้ประสานงาน
         นางพัชรินทร์ สุภายอง
โทรศัพท์ 089-7581811
อีเมล์ -
   อัสสัมชัญลำปาง
      ผู้ประสานงาน
         นางศิริพร ปิยะตระกูล
โทรศัพท์ 089-9979288
อีเมล์ jum_acl@hotmail.com
   บ้านทุ่งจี้
      ผู้ประสานงาน
         นางมาลี จริยงามวงศ์
โทรศัพท์ 084-2247667
อีเมล์ -
   อนุบาลแม่พริก
      ผู้ประสานงาน
         นางบังอร บุญมกวงศ์
โทรศัพท์ 081-9931887
อีเมล์ -
   บ้านอุบลอง
      ผู้ประสานงาน
         นางสมจิตร์ อริยนเครือ
โทรศัพท์ 086-9199638
อีเมล์ s537@hotmail.com
   บ้านน้ำโทก-หัวดง
      ผู้ประสานงาน
         นางเนาวรัตน์ คำชุม
โทรศัพท์ 085-7114077
อีเมล์ -
   บ้านหลุก
      ผู้ประสานงาน
         นางนิตธภา ปองรักษ์
โทรศัพท์ 080-6724177
อีเมล์ -
   อนุบาลงาว(ภาณุนิยม)
      ผู้ประสานงาน
         นางทัศทรง จุมพิต
โทรศัพท์ 084-4856653
อีเมล์ tudsong@hotmail.com
   ทุ่งหนองงขามวิทยา
      ผู้ประสานงาน
         นางยุณี ยอดวงศ์
โทรศัพท์ 083-4795780
อีเมล์ -
   ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
      ผู้ประสานงาน
         นางเกษแก้ว ไพพูลย์
โทรศัพท์ 085-6516516
อีเมล์ -
   อนุบาลแม่ทะ
      ผู้ประสานงาน
         นายสิงห์แก้ว ประเสริฐ
โทรศัพท์ 054-289241
อีเมล์ -
   อนุบาลเถิน
      ผู้ประสานงาน
         นางปิยนาถ คันธะวงศ์
โทรศัพท์ 081-9987745
อีเมล์ piyanartkun@hotmail.com
   เทศบาล4 (บ้านชียวราย)
      ผู้ประสานงาน
         นางฐาปนี ขงคลุวรรณ
โทรศัพท์ 080-5008468
อีเมล์ montira1546@hotmail.com
   ทุ่งขั้ววิทยา
      ผู้ประสานงาน
         นางเกษสุดา มงคลพิทย์
โทรศัพท์ 081-9609228
อีเมล์ guessuda@hotmail.com
   บ้านบ่อห้อ
      ผู้ประสานงาน
         นางนฤมล ปัญโญ
โทรศัพท์ 081-7062251
อีเมล์ narumonpun@hotmail.com
   บ้านม่วงงาม
      ผู้ประสานงาน
         นางพัชภัณฑ์ ทิเก่ง
โทรศัพท์ 089-2669359
อีเมล์ -
   ชุมชนบ้านสา
      ผู้ประสานงาน
         นางทองเครือ คร้าทอง
โทรศัพท์ 087-1850744
อีเมล์ -
   อบจ. บ้านจองกำ
      ผู้ประสานงาน
         นางณัฐจิตกานต์ จันทร์โอพาส
โทรศัพท์ 053-612056
อีเมล์ nutta_it@hotmail.com
   วังพร้าววิทยา
      ผู้ประสานงาน
         นางพิมพา ปันม้า
โทรศัพท์ 086-180-4456
อีเมล์ -
   ศรีลังกาวิทยา
      ผู้ประสานงาน
         นางทองศรี ปากาศ
โทรศัพท์ 089-9604552
อีเมล์ -
   อนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวสุขฤทัย ธิตุ้ย
โทรศัพท์ 083-7646513
อีเมล์ s537@hotmail.com
   บ้านทุ่งขาม
      ผู้ประสานงาน
         นางศศิธร ตันเจริญ
โทรศัพท์ 084-8036519
อีเมล์ -
   บ้านป่าคา
      ผู้ประสานงาน
         นางอัมพร ทุ่งมีผล
โทรศัพท์ 081-3752523
อีเมล์ -
   ชุมชนบ้านจัววิทยา
      ผู้ประสานงาน
         นางสายรุ้ง ปิงวัง
โทรศัพท์ 087-1724602
อีเมล์ monchaya128@hotmail.com
   บ้านฮ่องลี่
      ผู้ประสานงาน
         นายศรีคุ้ม บุญมา
โทรศัพท์ 081-7646201
อีเมล์ sukunya249@hotmail.com
   บ้านป่าเหว
      ผู้ประสานงาน
         อำไพ วงศ์คำปวง
โทรศัพท์ 089-9991053
อีเมล์ -
   อนุบาลเสริมงาม
      ผู้ประสานงาน
         นางวิไลวรรณ ยะเปียง
โทรศัพท์ 087-9156951
อีเมล์ -
   อนุบาลเมืองลำปาง
      ผู้ประสานงาน
         นางมัณฑนา ชุ่มแก้ว
โทรศัพท์ 089-9519183
อีเมล์ -
   อนุบาลห้างฉัตร
      ผู้ประสานงาน
         นางจินตนา กลิ่นทอง
โทรศัพท์ 086-9199970
อีเมล์ -
   อนุบาลสมปราบ
      ผู้ประสานงาน
         นางสันทะนา อ้วนใสย
โทรศัพท์ 086-1836474
อีเมล์ -
   วัดนาเอี้ยง
      ผู้ประสานงาน
         นางพัชรินทร์ หลวงใหญ่
โทรศัพท์ 083-5751955
อีเมล์ phatrin2515@hotmail.com
   ทุ่งคาวิทยา
      ผู้ประสานงาน
         นางบุษบา บุญขาว
โทรศัพท์ 088-4042627
อีเมล์ -
   โรงเรียนบ้านสมัย
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวมยุรี ศรีจันทร์
โทรศัพท์ 089-8537476
อีเมล์ -
   โรงเรียนผาช่อวิทยา
      ผู้ประสานงาน
         นางปรารถนา ธรรมวงศ์
โทรศัพท์ 084-4853493
อีเมล์ -
   โรงเรียนบ้านแม่สุก
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวณิสานาฎ แข็งแรง
โทรศัพท์ 081-9923412
อีเมล์ nongoarn@hotmail.com
   ชุมชนบ้านแม่ปู
      ผู้ประสานงาน
         นางแอนนา อินจันทร์
โทรศัพท์ 080-4921864
อีเมล์ -
   วัดหาดปู่ด้าย
      ผู้ประสานงาน
         นางพัชยา เครืออินต๊ะ
โทรศัพท์ 089-8506322
อีเมล์ -
   โรงเรียนสมเมาะวิทยา
      ผู้ประสานงาน
         นางวาสนา ปันทะ
โทรศัพท์ 085-0374805
อีเมล์ -
   โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ
      ผู้ประสานงาน
         นางรัตนา บุญยัง
โทรศัพท์ 081-2890270
อีเมล์ Ratlana996@hotmail.com
   โรงเรียนบ้านทุ่ง
      ผู้ประสานงาน
         นางณัฐกานต์ วุฒิปิยพงศ์
โทรศัพท์ 080-6712008
อีเมล์ -
   โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา
      ผู้ประสานงาน
         นางโสภา ช่อชมภู
โทรศัพท์ 083-5734464
อีเมล์ sopr-choechomphoo@hotmail.com
   โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ
      ผู้ประสานงาน
         นางรัตตนา ภานุรักษ์
โทรศัพท์ 086-1817574
อีเมล์ -
 • โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดมหาสารคาม (show)
   โรงเรียนอนุบาลสายรุ้ง
      ผู้ประสานงาน
         นายอภินันท์ เปียวลี
โทรศัพท์ 087-2260477
อีเมล์ Aphinun_m@hotmail.com
   โรงเรียนชุมชนบ้านลาด
      ผู้ประสานงาน
         นางสมร พรรณะ
โทรศัพท์ 086-8569250
อีเมล์ -
   โรงรียนเทศบาลบูลพาพิทยา
      ผู้ประสานงาน
         นางวิภาพร อันปัญญา
โทรศัพท์ 081-19771905
อีเมล์ -
   โรงเรียนบ้านแกงขิงแคง
      ผู้ประสานงาน
         นางเพียร วงค์เจริญ
โทรศัพท์ 085-3220276
อีเมล์ Phian99@hotmail.com
   โรงเรียนนาทันวิทยา
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวจริยา กั้ววงษ์
โทรศัพท์ 086-0179787
อีเมล์ Jaandom@hotmil.com
   โรงเรียนบ้านดินจี่
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวตริยา การถัก
โทรศัพท์ 085-4890238
อีเมล์ Kanss@live.com
   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84
      ผู้ประสานงาน
         นายสุบัน คำจันทร์
โทรศัพท์ 086-8612443
อีเมล์ Sub2502@hotmail.com
   โรงเรียนบ้านหนองตาไถ้หนองเม็ก
      ผู้ประสานงาน
         นายนิติธร นาบำรุง
โทรศัพท์ 088-5133261
อีเมล์ Nitibumrung@gmail.com
   โรงเรียนบ้านม่วง
      ผู้ประสานงาน
         นายสมาน แต้มพิมาย
โทรศัพท์ 081-8735162
อีเมล์ Tampimai.sam@chaiyo.com
   โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่
      ผู้ประสานงาน
         นายบุญวัฒน์ ไชยชมภู
โทรศัพท์ 083-3431944
อีเมล์ boonyawat_04@hotmail.com
   โรงเรียนมิตรภาพ
      ผู้ประสานงาน
         นางสุคนธร คำสีหา
โทรศัพท์ 085-0116583
อีเมล์ Suconton@hotmail.com
   โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวสุคนธ์ ชมชื่น
โทรศัพท์ 081-9549832
อีเมล์ -
   บ้านม่วงโพธิ์ศรี
      ผู้ประสานงาน
         นางสุภาพ วาทหงษ์
โทรศัพท์ 089-8431293
อีเมล์ -
   โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ
      ผู้ประสานงาน
         นางสมนึก มาพร
โทรศัพท์ 080-1813068
อีเมล์ -
   โรงเรียนพยัครภูมพิลัย
      ผู้ประสานงาน
         นางสุกุมารย์ ปันตาลาโพธิ์
โทรศัพท์ 080-419655
อีเมล์ -
   โรงเรียนโคกบัวค้อ
      ผู้ประสานงาน
         นางสุพัฒชน์ ภัทราพิชัยพงษ์
โทรศัพท์ 084-7911552
อีเมล์ Su5052@sanook.com
   โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุงวิทยา
      ผู้ประสานงาน
         นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย
โทรศัพท์ 087-8649089
อีเมล์ Julaluck2007@hotmail.com
   โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา
      ผู้ประสานงาน
         นางนงลักษณ์ กุลศรี
โทรศัพท์ 086-2312882
อีเมล์ -
   โรงเรียนบ้านดง
      ผู้ประสานงาน
         นายวีรศักดิ์ ปัตตาลาโพธ์
โทรศัพท์ 089-7223545
อีเมล์ w_puttalapo@hotmail.com
   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
      ผู้ประสานงาน
         นายเมธิน ทองพ้อย
โทรศัพท์ 044-815111 ต่อ 201
อีเมล์ Compuru@hotmail.com
   โรงเรียนบ้านโดท่างาม
      ผู้ประสานงาน
         นางวิภาดา ศรีโยรี
โทรศัพท์ 087-2357370
อีเมล์ Sriyotee2009@hotmil.com
   โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ
      ผู้ประสานงาน
         นายอัมพร ศรีโยธี
โทรศัพท์ 089-5703029
อีเมล์ Sriyotee2010@hotmil.com
   โรงเรียนบ้านดอนนาลอยหนองยาง
      ผู้ประสานงาน
         นายไพบูลย์ ปันทุวงศ์
โทรศัพท์ 084-7974932
อีเมล์ Paiboonpad@hotmail.com
   โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว
      ผู้ประสานงาน
         นายพิทักษ์ พรมนิล
โทรศัพท์ 043-665661
อีเมล์ Taktikhan@taimail.com
   โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
      ผู้ประสานงาน
         นางสุกัลยา สารศาสตร์บัญชา
โทรศัพท์ 043-776138
อีเมล์ Sukallaya-ya@hotmail.com
   โรงเรียนบ้านหัวคู
      ผู้ประสานงาน
         นายเด่นศักดิ์ อิงอาจ
โทรศัพท์ 089-5748531
อีเมล์ den101@hotmail.com
   โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ
      ผู้ประสานงาน
         นางสำราญ สีนวลแสง
โทรศัพท์ 085-7505730
อีเมล์ -
 • โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดพังงา (show)
   บ้านบางม่วง
      ผู้ประสานงาน
         นางเพียรดี ไกรปก (ครู ค.ศ.2)
โทรศัพท์ 087-2673070
อีเมล์ –
   กะปง
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวสุธิดา ทิพย์พิชัย (ครู)
โทรศัพท์ 089-9732395
อีเมล์ thipphichai@gmail.com
   วัดเขาต่อ
      ผู้ประสานงาน
         นางนันทิการญจน์ ขาวอินทร์ (ครู ค.ศ.2)
โทรศัพท์ 080-7053362
อีเมล์ nuntikarn29@gmail.com
   วัดคมนียเขต
      ผู้ประสานงาน
         นางสาววรรณนิภา เพียรพานิช (ครู)
โทรศัพท์ 081-0802774
อีเมล์ wp-noon@hotmail.com
   บ้านทุ่งใหญ่
      ผู้ประสานงาน
         -
โทรศัพท์ -
อีเมล์ –
   บ้านถ้ำทงหลาง
      ผู้ประสานงาน
         นางสุดศรี
โทรศัพท์ 081-9562992
อีเมล์ –
   บ้านในวัง
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวอุทัยวรร แซ่สิ้ม (ครู)
โทรศัพท์ 089-2561757
อีเมล์ authaiwan_ni@hotmail.com
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วยตำบลคึกคัก
      ผู้ประสานงาน
         นายสิริธร บัวแก้ว (รองนายก อบต คึกคัก)
โทรศัพท์ 087-4192029
อีเมล์ –
   วัดคมนียเขต
      ผู้ประสานงาน
         นายสุชาติ วังวิเศษ (ผู้บริหาร,ผู้อำนวยการโรงเรียน)
โทรศัพท์ 076-487151
อีเมล์ –
   วัดนากลางมิตรภาพที่ 163
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวกนกกร วรนพกุล (ครูผู้ช่วย)
โทรศัพท์ 082-2855969
อีเมล์ kroonok.com@hotmail.com
   เทศบาลบ้านย่านยาว
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวอารยา เลี่ยงสกุล (ครู คศ.1)
โทรศัพท์ 081-8941236
อีเมล์ –
   บ้านบางครั่ง
      ผู้ประสานงาน
         นางสาววรางคณา ขวัญเมือง (ครูอัตราจ้าง)
โทรศัพท์ 085-6907036
อีเมล์ bnn_bigeyes@hotmail.com
   นิคมสร้างตนเอง 2
      ผู้ประสานงาน
         นางสาววาสนา จงไกรจักร (ครู)
โทรศัพท์ 081-0851980
อีเมล์ –
   เกาะหมากน้อย
      ผู้ประสานงาน
         นายธีรศักดิ์ พิชัย (ครูธุรการ)
โทรศัพท์ 082-2769337,089-1178791
อีเมล์ –
   วัดนิโครธคุณากร
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวรธิดา พลูศิริ (ครู)
โทรศัพท์ 087-4176623
อีเมล์ worrathida_poonsiri@hotmail.com
   บ้านบางเกร็ด
      ผู้ประสานงาน
         นางกัญญา แก้วดง (ครู)
โทรศัพท์ 085-7857231
อีเมล์ –
   สุทชินอนุสรณ์
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวรัชนีกร ณ นคร (ครู)
โทรศัพท์ 086-2697420
อีเมล์ ratcha_tal
   ช้างเชื่อ
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวหงษ์ฤดี ชูร่วง (ครูพี่เลี้ยง)
โทรศัพท์ 090-8740967
อีเมล์ hongrudee@gmail.com
   บ้านบางเนียง
      ผู้ประสานงาน
         นางชูศรี ศิริรักษ์ (ครู ค.ศ.2)
โทรศัพท์ 089-8759606
อีเมล์ Choosrinv@hotmail.com
   บ้านทุ่งเจดีย์
      ผู้ประสานงาน
         นางธราภรณ์ ศักดิ์สนิท (ครู)
โทรศัพท์ 0896452091
อีเมล์ –
   เทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า
      ผู้ประสานงาน
         -
โทรศัพท์ -
อีเมล์ –
   เมืองพังงา
      ผู้ประสานงาน
         นางศุภธิดา ผลเกิด (ครู)
โทรศัพท์ 083-646364
อีเมล์ –
   เทศบาลบ้านเสนารังสรรค์
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวจารุวรรณ ไชยสงคราม (ครู)
โทรศัพท์ 087-8858209
อีเมล์ zaaton.st@hotmail.com
   เกียรติประชา
      ผู้ประสานงาน
         นางมารี กำแก้ว (ครูวิทยฐานะชำนาญการ)
โทรศัพท์ 089-9725705
อีเมล์ –
   บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์
      ผู้ประสานงาน
         นางบังอร กาญจนพันธุ์ (ครู ค.ศ.2)
โทรศัพท์ 080-6985464,089-9138995
อีเมล์ bungon2140@hotmail.com
   บ้านหินลาด
      ผู้ประสานงาน
         นางปริณา เกื้อชู (ครูผู้ช่วย)
โทรศัพท์ 085-8863854
อีเมล์ –
   อนุบาลช้าง
      ผู้ประสานงาน
         นางพนารัตน์ กาหลง (ผู้ช่วยครู)
โทรศัพท์ 086-6858028
อีเมล์ panarat.kalong@gmail.com
   ตัรบียะห์อิสลียะห์
      ผู้ประสานงาน
         นายนิยม หัสนี
โทรศัพท์ 086-2803370
อีเมล์ –
   อนุบาลเทศบาลตำบลโคกลอย
      ผู้ประสานงาน
         พาสิริ วิมุตติสุข (ครูผู้ดูแลเด็ก)
โทรศัพท์ 081-6919755
อีเมล์ –
   โคกกลอยวิทยา
      ผู้ประสานงาน
         นางสุขใจ ภูมิรักษ์ (ครู)
โทรศัพท์ 083-6360904
อีเมล์ –
   บ้านทุ่งเจดีย์
      ผู้ประสานงาน
         นางวรรณี เสมพืช (ครู)
โทรศัพท์ 081-8920732
อีเมล์ wannee_27@windowslive.com
   วัดปัจจันตคาม
      ผู้ประสานงาน
         นางอุษณีย์ ว่องกิจ (ครูชำนาญการ)
โทรศัพท์ 087-2630783
อีเมล์ –
   อนุบาลนิลุบล
      ผู้ประสานงาน
         นางมณีวรรณ ทองมุสิทธิ์ (ครูผู้สอน)
โทรศัพท์ 076-471412
อีเมล์ phonepeaw@gmail.com
   เทศบาลบ้านท้ายช้าง
      ผู้ประสานงาน
         นางจันทร์จรัส สายสว่าง (ครู)
โทรศัพท์ 087-4569676
อีเมล์ –
   เทศบาลบ้านท้ายช้าง
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวอารีย์ บุญยรัตน์ (ครู)
โทรศัพท์ 086-1207972
อีเมล์ areetoy2555@hotmail.com
   เพื่อชีวิตพังงา(เบลูก้าอุปถัมภ์)
      ผู้ประสานงาน
         นางประกายแก้ว สิทธิบุตร (ครู)
โทรศัพท์ 082-8072722
อีเมล์ PULI@PEE.com
   บ้านบางดัง
      ผู้ประสานงาน
         นางสุภาพร โสมสุข (วิทยากรห้องสมุด)
โทรศัพท์ 080-5328622
อีเมล์ chuhba_2525@hotmail.com
   อนุบาลมารีรักพังงา
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวศรินญา ลิ่มทอง(ครูผู้สอน)
โทรศัพท์ 081-0911008
อีเมล์ annlinmthong@hotmail.com
   อนุบาลพังงา
      ผู้ประสานงาน
         นางสุมาลี โสมณาวัฒน์ (ครู)
โทรศัพท์ 089-2919765
อีเมล์ su-ab-prg@hotmail.com
 • หน่วยงานอื่นที่เข้าร่วมโครงการเครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLRU (show)
   ศูนย์การเรียนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวทิวารัศมี แสนประสี
โทรศัพท์ 080-7123893
อีเมล์ tiwa2526@hotmail.com
   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี
      ผู้ประสานงาน
         นางสาววีรปริยา ทัพนาค
โทรศัพท์ 083-3093978
อีเมล์ nongnid1508@hotmail.com
   โรงพยาบาลเลิคสิน
      ผู้ประสานงาน
         นางขนิษฐา ปิ่นมี
โทรศัพท์ 02-3539889
อีเมล์ kranitia100@homail.com
   ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จ.ชลบุรี
      ผู้ประสานงาน
         นางสาววาสนา วิลัยเกษ
โทรศัพท์ 081-7599450
อีเมล์ -
   ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลชลบุรี
      ผู้ประสานงาน
         นางสาววาสนา วิลัยเกษ
โทรศัพท์ 081-7599450
อีเมล์ -
   โครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวทัศนีวรรณ อรัญมาลา
โทรศัพท์ 080-1804058
อีเมล์ tusanid21@hotmail.com
   โรงพยาบาลหาดใหญ่
      ผู้ประสานงาน
         คุณภาวนา อำนวยตระกูล
โทรศัพท์ 081-7670279
อีเมล์ pawana_am@hotmail.com
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวปวีณา บัวศิริ
โทรศัพท์ 084-6021009
อีเมล์ supot.paveena@msn.com
   ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10 จ.อุบลราชธานี
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวสุรีย์พร สุขเกษม
โทรศัพท์ 084-7271856
อีเมล์ kk_kung51@hotmail.com
   โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
      ผู้ประสานงาน
         นางพวนเพ็ญ ศรีเมือง
โทรศัพท์ 084-0524056
อีเมล์ poungpen333@yahoo.com
   โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
      ผู้ประสานงาน
         พญ.สิจา ลีลาทนาพร
โทรศัพท์ 086-7081279
อีเมล์ sijalee@hotmail.com
   โครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
      ผู้ประสานงาน
         นางโสภา ถินถนอม
โทรศัพท์ 086-5474743
อีเมล์ sopa_thin@hotmail.com
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลเชียงราย
      ผู้ประสานงาน
         นางพวงทิพย์ วัฒนะ
โทรศัพท์ 053-711300
อีเมล์ aom_wattnan@hotmail.com
   ศูนย์ดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวชนิดา รังสิโอภาส
โทรศัพท์ 084-0388890
อีเมล์ angerous_j@hotmail.com
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11
      ผู้ประสานงาน
         นางนภาพร สีมะเสถียรโสภณ
โทรศัพท์ 085-8582885
อีเมล์ -
 • โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในกรุงเทพมหานครฯ (show)
   โรงเรียน  อนุบาลเสริมปัญญาพุดตาน
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวศิริภักตร์ สิษฐ์ธนัตถ์
โทรศัพท์ 084 – 5700213
อีเมล์ -
         คุณณธษา สินลอยมา
โทรศัพท์ 092 – 4456249
อีเมล์ NATHASASIN@gmail.com
   โรงเรียนอนุบาลทานตะวัน
      ผู้ประสานงาน
         นางอำพร ตั้งธนอำรุง
โทรศัพท์ 089 – 7475193
อีเมล์ krukai.tang@gmail.com
   โรงเรียน เสริมปัญญาอนุบาล
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวณธษา สินลอยมา
โทรศัพท์ 02-2890543
อีเมล์ NATHASASIN@gmail.com
   โรงเรียนวิทยปัญญา
      ผู้ประสานงาน
         นายวรวัฒน์ แสงน้อยอ่อน
โทรศัพท์ 085 – 1335650
อีเมล์ witthayapanya55@hotmail.com
   โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์
      ผู้ประสานงาน
         นางยุวดี เมืองคล้าย
โทรศัพท์ 02-2840039
อีเมล์ -
   โรงเรียนราชบพิธ
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวเยาวเรศ สุมน
โทรศัพท์ 081-4532509
อีเมล์ -
   โรงพยาบาลหาดใหญ่
      ผู้ประสานงาน
         คุณภาวนา อำนวยตระกูล
โทรศัพท์ 081-7670279
อีเมล์ pawana_am@hotmail.com
   โรงเรียนอนุบาลธิวาวิทย์
      ผู้ประสานงาน
         นางธันยพร ตราชู
โทรศัพท์ 083-9111383
อีเมล์ tanyapon_koy@hotmail.com
   โรงเรียนอนุบาลศรีนครพัฒนา
      ผู้ประสานงาน
         นางสาววิมลรัตน์ สายนวล
โทรศัพท์ 02-0776095
อีเมล์ Wimol_pan@hotmail.com
   โรงเรียนพีระยา นาวิน
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวอัจฉรา โนนเสนา
โทรศัพท์ 02-9407000-9
อีเมล์ -
         นางพรทิพย์ แบบอย่าง
โทรศัพท์ 02-9407000
อีเมล์ kaewkaew2554@hotmail.com
   โรงเรียนอนุบาลศรีวรางค์
      ผู้ประสานงาน
         คุณเมทินี มณีสุวรรณสิน
โทรศัพท์ 081-8018167
อีเมล์ may_cdt@hotmail.com
   โรงเรียนปัญญาวิทยา
      ผู้ประสานงาน
         นายธราเทพ ตันติพานิชสกุล
โทรศัพท์ 081-9361718
อีเมล์ tuntipanitsakul@hotmail.com
   โรงเรียนอนุบาลวัดไผ่เขียว
      ผู้ประสานงาน
         นางบุบผา สีบุญเรือง
โทรศัพท์ 02-5733982
อีเมล์
   โรงเรียนอนุบาลศันสนีย์
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวพรทิพย์ พูลปั้น
โทรศัพท์ 08-46812629
อีเมล์ pornthip22@gmail.com
   โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวปรัชธนา มณีรัตน์
โทรศัพท์ 087-3526655
อีเมล์
   โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวอัญชัน พุทธิวงศ์
โทรศัพท์ 085-9504866
อีเมล์ aun-23@hotmail.com
   โรงเรียนอนุบาลบ้านครู
      ผู้ประสานงาน
         นางชญาน์นันท์ จิตวิริยนนท์
โทรศัพท์ 02-5420859
อีเมล์ chayanantj@bankru.ac.th
   โรงเรียนบูรณะศึกษา
      ผู้ประสานงาน
         นางสาววรรณรวี พึ่งสาว
โทรศัพท์ 087-0871558
อีเมล์ weeno_k@hotmail.com
   โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา
      ผู้ประสานงาน
         นางสาวชญานิศ วงษ์สกูล
โทรศัพท์ 086-9993930
อีเมล์ -
   โรงเรียนบูรณะศึกษา แผนกอนุบาล
      ผู้ประสานงาน
         นางพัชราลักษณ์ แก้วภักดี
โทรศัพท์ 02-8738117
อีเมล์ -
   โรงเรียนทีปังกรรัศมีโชติ
      ผู้ประสานงาน
         นางผการัตน์ พรหมทัด
โทรศัพท์ 087-0253499
อีเมล์ Pkrut2504@hotmail.co.th
   โรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษา (ราษฎร์บูรณะ)
      ผู้ประสานงาน
         นางบุษบา รักษาภักดี
โทรศัพท์ 080-2868448
อีเมล์ e-Mail fasai1949@hotmail.com