eDLTV คืออะไร?


โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส อาทิ นักเรียนในชนบทที่ห่างไกล คนพิการ ผู้ต้องขัง และเด็กป่วยในโรงพยาบาล เป็นต้น การดำเนินการ “โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ก็นับเป็นโครงการหนึ่งที่ต้องการให้ “โอกาส” แก่ ผู้ด้อยโอกาส คือนักเรียนในชนบท โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งเป็นองค์กรนำในการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ดาวเทียมและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการรวบรวมเนื้อหาการสอนที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์การศึกษาทาง ไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาลงบนระบบ e-Learning
eDLRU คืออะไร?


โครงการ eDLRU : Electronic Distance learning Rajabhat University คือ โครงการเครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนสำหรับการศึกษาแก่เยาวชน ในรูปแบบของ video on demand


โครงการฯจัดทำเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเพื่อพัฒนาครู ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนประถมในชนบท ได้สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้พัฒนาสื่อ eDLRU ทั้งสำหรับ ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา โดยใช้ต้นแบบจากกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


โดยสื่อในระดับปฐมวัย แบ่งออกเป็น 3 ระดับชั้น คือ อนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3 ครอบคลุม 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมนิทานส่งเสริมกระบวนการคิด กิจกรรมสงบ และกิจกรรมเสรี


สื่อฯในระดับประถมศึกษา แบ่งออกเป็น 6 ระดับชั้น ป.1-ป.6 ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระกาเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ


รวมถึง การผลิตสื่อเพื่อแนะนำครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีสอนแบบต่าง ๆ โดย ปัจจุบัน สามารถรับชมสื่อของ โครงการ ได้ทั้งจาก official web site : http://edlru.dusit.ac.th และจาก เว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย อื่นอันได้แก่ sdib.dusit.ac.th/channel1 และจาก แอพลิเคชั่นการศึกษา iTunesU by Suan Dusit University

image image image image


ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Phone: 02-244-5335, 081-1139106
Email: Chutiwan_pin@dusit.ac.th
client