วิดีโอแนะนำ


การศึกษาพิเศษ

       ความรู้เกี่ยวกับ เด็กพิเศษ เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ปกครอง จากศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

image แนวคิดเกี่ยวกับเด็กพิเศษ

image เตรียมความพร้อมเด็กพิเศษ(EI)

image รอบรู้เพื่อดูแล

image เด็กพิเศษกับชั้นเรียน

image สื่อเพื่อสอนเสริมฯลฯ


ประเภทเด็กพิเศษ

image เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

image เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

image เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา

image เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

image เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว

image เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

image เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์

image เด็กออทิสติก

image การช่วยเหลือและสนับสนุนในการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

สื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้พิการ

client